۱۳۸۴ اسفند ۱۱, پنجشنبه

Daily Thought: Love & life

عشق در کمال عقل اتفاق میافتد و عشق مرحله کمال نفس است و عقل مدام با نفس و ذهن و عادت ها در جدال و کشمکش . _ ابو علی سینا

تنها راه زندگی کردن رشد و تکامل و عشق تنها راه زنده بودن. _ پروفسور حب

عشق از قویترین مردان ِ دیوانگان و عاقلان دور اندیش سر می زند. _ گوستاو لوبون

دو راه برای زندگی کردن وجود دارد ِ یا همه چیز معجزه است یا هیچ چیز معجزه نیست. _ آلبرت انیشتین

هیچ نظری موجود نیست: