۱۳۸۴ بهمن ۳, دوشنبه

Daily Thought

مقصرترين مردم كساني هستند كه روح مايوس دارند. _ناپلئون بناپارت

مردان مردد، هرگز موفق نمي‌شوند_ ناپلئون‌ بناپارت

تنها راه عوض كردن ديگران اين است كه خودمان عوض شويم _لوئيزهي

هرآنچه اسرار آميز است نشانه‌اي خدايي با خود دارد._موراليس

نهالي شاداب‌تر از عشق در دل نمي‌رويد._ موريس مترلينگ

همونطوری که شکنجه بهترین راه برای نهایت عذاب دادنه ِزندگی هم بهترین راه ممکن برای نهایت لذت بردنه ِخداجون تومهشری

"You'll never have a quiet world until you knock the patriotism out of the human race." - George Bernard Shaw

هیچ نظری موجود نیست: